Thursday, November 20, 2008

,,ნარკომანია"-თანამედროვე სენი

ნარკომანი - ავადმყოფი თუ დამნაშავე?
ჰიპოთეზა

ნარკომანი ავადმყოფია.

მტკიცებულება

ნარკომანია ავადმყოფური მდგომარეობაა,რომელიც ვითარდება ნარკოტიკულ საშუალებათა მიღების შემდეგ.
ნარკოტიკულ საშუალებათა ბოროტად გამოყენება უფრო ხშირად იწყება მოზარდებში.
ნარკოტიკულ ნივთიერებებს ბოროტად იყენებენ ისეთი პირები,რომელთაც ახასიათებთ დაბალი ინტელექტი,ძლიერი ემოციურობა,სუსტი ნებისყოფა.მოზარდობისა და ყრმობის ასაკში განსაკუთრებით ინტენსიურად მიმდინარეობს პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესი,თვით დამკვიდრების, დამოუკიდებლობის გზების ძიება. ყოველივე ეს განაპირობებს მოზარდის ფსიქიკის დაძაბვას,თავის გამოჩენისადმი სწრაფვას.

ნარკომანია შეიძლება განვითარდეს თვით მკურნალობის გზითაც,როდესაც ავადმყოფი ექიმის დანიშნულების გარეშე ეწევა თვითმკურნალობას.ავადმყოფური დამოკიდებულება ნარკოტიკებისადმი ვითარდება იმის გამო,რომ ახალგაზრდა ადამიანი ცნობისმოყვარეობის,მიბაძვის, მიზნით გემოს უსინჯავს ნარკოტიკულ ნივთიერებას. ძოგჯერ ნარკომანია იწყება,,იძულებითი წესით,"როდესაც ნარკომანი ცდილობს ჩაითრიოს ახლობელი და ნაცნობი პიროვნება.

უარყოფა


ნარკოტიკების მომხმარებელი არ შეიძლება ჩაითვალოს ავადმყოფად, რადგან ხშირად საკუთარი სურვილით ხდება ნარკოტიკული ნივთიერებების გასინჯვა და შემდგომი მოხმარება.
ნარკოტიკული ნივთიერებების მცირე დოზით მოხმარებაც კი იწვევს გუნება-განწყობის აწევას,ეიფორიას.დიდი დოზები კი გაბრუებას,თრობას.ნარკოტიკების ხანგრძლივი ხმარებისას ორგანიზმი ეჩვევა მათ,რაც განაპირობებს ნარკოტიკული საშუალებების დოზების გაზრდის დაუძლეველ სურვილს.
ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა თანხებთანაა დაკავშირებული რაც ხშირ შემთხვევაში მოზარდებს არ გააჩნიათ.სწორედ ეს ხდება მიზეზი დამნაშავედ გცევისა და დანაშაულის ჩადენისა.ნარკოტიკების მოხმარების სურვილი იმდენად ძლიერია,რომ არანაირი დანაშაულის ჩადენას არ ერიდებიან, ოღონდაც ეს სურვილი დაიკმაყოფილონ.ნარკომანები დამნაშავენი არიან არა მარტო საკუთარი თავის, არამედ ოჯახისა და საზოგადოების წინაშეც.
ნარკომანია როგორც დანაშაული უნდა ისჯებოდეს კანონით!

დასკვნა

ამ პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია საზოგადოების დარაზმვა და გაერთიანება აუცილებელია ორგანიზაციული, სამართლებრივი, კვლევითი, საგანმანათლებლო, საინფორმაციო, სოციალური და ეკონომიკური ღონისძიებების გატარება.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ნარკომანიასთან დაკავშირებული ლექციების წაკითხვა. მოზარდებს უნდა განვუმარტოთ ამ დანაშაულის სიმძიმე და მისი შედეგები. ვასწავლოთ თუ ვის უნდა მიმართონ დახმარებისათვის.
სახემწიფო ორგანოები, რომლებიც ახოეციელებენ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლას, უზრუნველყოფენ ამ დანაშაულის თავიდან აცილებას, გამოვლენასა და აღკვეთისათვის პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელებას. ნარკომანი პიროვნებების დადგენას და მათ სამკურნალო დაწესებულებებში მოთავსებას.იმედი გვაქვს, პრობლემა რომელზეც ყველა ჩვენთაგანს მართებს დაფიქრება მალე მოგვარდება.